فیشال چیست؟

وقتی مراقبت ازپوست جنبه علمی پیداکرد وتحت نظارت پزشک مجرب متناسب بانوع پوست وصدمات وارده به آن انجام شد ،متوجه میشویم چراروشهای پاکسازی که درسایرمکانها صورت میپذیردبه نتیجه دلخواه نخواهدرسید.

رزرو نوبت

فیشال