مشاوره کاشت مو و ابرو

مو و ابروهای مانقش انکارناپذیری درزیبایی وجوانی مابعهده دارد.
درکاشت مو وابرو فولیکولهای مو معمولاازپشت سربرداشت وبه جلوی سر ومحل ابروها منتقل میشود.
آنجه دراین بین اهمیت بسزایی دارد دقت دربرداشت وانتقال فولیکولهای مو می باشد چراکه بانک مو درهرفرد تکرارنشدنی است.

رزرو نوبت

کاشت مو